KBS CONSULTANT DESIGN - CONSTRUCTION JSC

CONSULTING - CONSTRUCTION FACTORY - WAREHOUSE - steel building

Mẫu nhà xưởng 3

Công ty Fujisun là pháp nhân có vốn đầu tư 100% của Công ty Cổ phần Fujiwara, dự án xây dựng nhà máy điện năng lượng mặt trời với công suất 1MW đã hoàn thành và bắt đầu triển khai bán điện theo hợp đồng điện lực CEB(ceylon electricity board) ngày 17 tháng 5 năm 2019.
Quy mô sản lượng của nhà máy phát điện là khoảng 1092KW-DC, lượng phát điện dự toán hàng năm là khoảng 1,613,520 KWh/ năm.
Chúng tôi sẽ tiếp tục cống hiến để phổ biến và mở rộng hơn nữa các dự án cơ sở hạ tầng năng lượng tái tạo ở Sri Lanka. Ngoài ra, chúng tôi có kế hoạch thúc đẩy những nỗ lực tương tự ở các khu vực Đông Nam Á khác.

Tư vấn miễn phí
Tư vấn miễn phí